Inici / Administració / Convocades 3 places d’agent per la policia local d’Alella

Convocades 3 places d’agent per la policia local d’Alella

Comparteix aquesta publicació
Policia Local d’Alella

Convocades 3 places d’agent per la policia local d’Alella.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de tres places d’agent de la Policia Local d’Alella.

Amb les persones que superin el present procés selectiu, es crearà una borsa de treball per a la cobertura interina, per vacants, permisos de maternitat, paternitat, incapacitats temporals i qualsevol altra situació sobrevinguda d’aquest lloc de treball o de llocs de treball de similars característiques, segons els criteris establerts.

Per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau, o equivalent o superior.
 • Haver complert 18 anys d’edat i no excedir de l’edat de 35 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima d’1’60 m les dones i d’1’70 m els homes.
 • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, B i de l’autorització BTP. La possessió d’aquest últim s’exigirà en el moment del nomenament com funcionari interí i haurà de presentar-se amb la documentació a què es refereix la base desena d’aquestes bases selectives. En cas de no presentar-se en aquest moment l’aspirant no podrà ser nomenat funcionari interí.
 • Llengua catalana: nivell intermedi de la llengua catalana (B).

El objeto de esta convocatoria es la selección, por el procedimiento de concurso oposición libre, de tres plazas de agente de la Policía Local.

Con las personas que superen el presente proceso selectivo, se creará una bolsa de trabajo para la cobertura interina, por vacantes, permisos de maternidad, paternidad, incapacidades temporales y cualquier otra situación sobrevenida de este puesto de trabajo o de puestos de trabajo de similares características, según los criterios establecidos.

Para tomar parte en esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

 • Tener la nacionalidad española, de acuerdo con la legislación vigente.
 • Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria, graduado escolar, técnico correspondiente a ciclos formativos de grado medio, técnico auxiliar correspondiente a formación profesional de primer grado, o equivalente o superior.
 • Haber cumplido 18 años de edad y no exceder de la edad de 35 años en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias.
 • No haber sido condenado por ningún delito. No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública. Será aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación, siempre que el aspirante lo acredite mediante el correspondiente documento oficial.
 • No padecer enfermedad ni estar afectado por ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la categoría.
  Tener una altura mínima de 1’60 m las mujeres y de 1’70 m los hombres.
 • Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A, B y de la autorización BTP. La posesión de este último se exigirá en el momento del nombramiento como funcionario interino y deberá presentarse con la documentación a que se refiere la base décima de estas bases selectivas. En caso de no presentarse en este momento el aspirante no podrá ser nombrado funcionario interino.
 • Lengua catalana: nivel intermedio de la lengua catalana (B).

Termini de presentació de sol·licituds: 23/12/2015
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari interí
Grup de titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Inclou borsa de treball
Altres requisits: Nivell B de català / Permís de conduir A, B i BTP

  Data pub. Butlletí Núm Descripció    
  27/11/2015 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  03/12/2015 DOGC 7011 Convocatòria  
  15/12/2015 BOPB 0 Correcció d’errades.
Anunci 27/11/2015
 
[oa_social_login]

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com