Inici / Política de Privadesa

Política de Privadesa

Comparteix aquesta publicació

POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades pels usuaris de CatalunyaWork  a través del seu lloc web, queden incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable www.catalunyawor.com d’ara en endavant Catalunyawork.

Catalunyawork recull i emmagatzema les dades dels usuaris del lloc web que de forma voluntària vulguin rebre informació sobre les ofertes de feina, productes i  serveis que s’ofereixen i que s’hagin registrat amb aquesta finalitat.

Catalunyawork recollirà dades d’usuaris a través dels formularis habilitats al lloc web www.catalunyawork.com a aquest efecte (formulari de registre i/o formulari d’alta a la newsletter). En cas que no es complimentin els camps que siguin requerits com obligatoris no es podrà continuar amb l’operació de registre i per tant no es podrà efectuar accedir als serveis especials per a usuaris registrats.

Queda prohibit el registre de dades al lloc web als menors de 14 anys sense el consentiment dels seus representants legals. L’usuari serà responsable de la veracitat de totes les dades aportades i concretament de l’edat que s’exigeix informar en el formulari de registre.

L’usuari registrat accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per Catalunyawork per a les finalitats per a les que han estat facilitades. L’usuari garanteix que les dades facilitades son verídiques i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, Catalunyawork les cancel·larà, esborrarà o bloquejarà.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punts d’accés, etc.

Catalunyawork pel seu compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website.  Les cookies son fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el www.catalunyawork.com, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Li preguem que consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Catalunyawork garanteix als seus usuaris que les seves dades no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment informat i inequívoc per a la cessió concreta. No obstant això, Catalunyawork podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles 15 a 17 LOPD. Aquests drets es podran exercir enviant la corresponent petició, juntament amb una còpia del seu DNI mitjançant correu electrònic a l’adreça contacte@catalunyawork.com.

De conformitat amb l’art. 9 LOPD i Títol VIII RLOPD, Catalunyawork informa que té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que queden exposades, provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

POLITICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y con su Reglamento de desarrollo, aprobado por el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos personales facilitados por los usuarios de Catalunyawork a través de su sitio web, quedan incorporados al correspondiente fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito y del que es responsable www.catalunyawork.com, de ahora en adelante Catalunyawork .

Catalunyawork recoge y almacena los datos de los usuarios del sitio web que de forma voluntaria quieran recibir información sobre las ofertas de trabajo, productos y servicios que se ofrecen y que se hayan registrado para este fin.

Catalunyawork recogerá datos de usuarios a través de los formularios habilitados  en el sitio web www.catalunyawork.com al tal efecto (formulario de registro y/o formulario de alta en la newsletter). En caso de que no se cumplimenten los campos que sean requeridos como obligatorios no se podrá continuar con la operación de registro y por lo tanto no se podrá acceder a los servicios especiales para usuarios registrados.

Queda prohibido el registro de datos en el sitio web a los menores de 14 años sin el consentimiento de sus representantes legales. El usuario será responsable de la veracidad de todos los datos aportados y concretamente de la edad que se exige informar en el formulario de registro.

El usuario registrado acepta expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por Catalunyawork para las finalidades para las que han sido facilitados. El usuario garantiza que los datos facilitados son veraces y asume la obligación de comunicar cualquier modificación. En caso de que los datos sean inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios para su finalidad, Catalunyawork las cancelará, borrará o bloqueará.

Los servidores de Catalunyawork podrán detectar de forma automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito y que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones exclusivamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, visitas realizadas a los servicios web, orden de visitas, puntos de acceso, etc.

Catalunyawork por su cuenta, o el de un tercero contratado para la prestación de servicios de medición, puede utilizar cookies cuando un usuario navegue por www.catalunyawork.com. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante el tiempo de navegación. Las cookies utilizadas por Catalunyawork se asocian exclusivamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas datos personales del usuario.

Mediante la utilización de cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra ubicado www.catalunyawork.com, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con el fin de mejorar la navegación. En cualquier caso, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo.

Las cookies utilizadas en www.catalunyawork.com tienen, en cualquier caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más efectiva la transmisión ulterior. En ningún caso serán utilizados para recoger información de carácter personal.

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Le rogamos que consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Catalunyawork garantiza a sus usuarios que sus datos no serán cedidos en ningún caso a terceros sin solicitud de previo consentimiento informado e inequívoco para la cesión concreta. Sin embargo, Catalunyawork podrá revelar a la autoridad pública competente los datos personales, así como cualquier otra información que esté en su poder a través de sus sistemas informáticos, previo requerimiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Los usuarios tendrán los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los datos, reconocidos en los artículos 15 a 17 LOPD. Estos derechos se podrán ejercer enviando la correspondiente petición, junto con una copia de su DNI mediante correo electrónico a la dirección contacte@catalunyawork.com.

De conformidad con el art. 9 LOPD y Título VIII RLOPD, Catalunyawork informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de tipo técnico y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de las datos almacenados y los riesgos a que quedan expuestos, provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com