Inici / Termes i Condicions

Termes i Condicions

Comparteix aquesta publicació

AVÍS LEGAL

Tal com marca la LSSI, lley 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) s’estableix:

1. Objecte.

El lloc web www.catalunyawork.com, d’ara en endavant Catalunyawork,  ha estat creat per permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet a la divulgació d’ofertes de feina que duu a terme aquest lloc.

Aquest Avís Legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús  del lloc web esmentat per part de tots els usuaris, que hi queden sotmesos i les accepten en accedir-hi i utilitzar-la.

Catalunyawork, es reserva el dret de realitzar en qualsevol moment i sense preavís qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes condicions d’accés i ús i, en general, de quans elements integrin el disseny i configuració del lloc web. Per això, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament aquest Avís legal cada vegada que vulgui accedir-hi i fer-ne ús.

2. Accés al lloc web.

L’accés al lloc web és gratuït i lliure amb l’excepció del cost de la connexió a Internet que és a compte de l’usuari  que contracta pel seu compte amb un proveïdor d’accés a Internet (ISP). Catalunyawork no es fa responsable d’aquesta prestació de serveis i subministrament de tercers,  inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

Catalunyawork es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web en qualsevol moment i sense preavís, ja sigui per motius de seguretat, control, manteniment, manca de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció fos definitiva es comunicarà així als usuaris, que podran patir la pèrdua d’informació enmagatzemanada en diferents serveis. Catalunyawork no es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat del seu lloc web.

3. Ús del lloc web.

Qualsevol persona que faci ús del lloc web serà considerada usuari que accepta que l’ús es sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CatalunyaWork posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest Avís Legal. Queda prohibit copiar total i/o parcialment contingut de Catalunyawork l’ús del lloc web amb finalitats lesives als béns propietat de Catalunyawork que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) propietat de Catalunyawork o de tercers.

Catalunyawork no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent el lloc web. L’ús de serveis com els espais de participació (comentaris de Facebook) haurà de ser conforme a la llei, amb aquest Avís Legal, d’ús, les condicions generals de contractació i en qualsevol cas a la moral, els bons costums i l’ordre públic.

4. Enllaços de tercers amb i des de les pàgines web de Catalunyawork

L’usuari que vulgui establir un enllaç entre la seva pàgina web i la pàgina web de Catalunyawork o en qualsevol dels dominis que aquesta en sigui titular, ho haurà de sol·licitar prèviament i haurà d’obtenir l’autorització pertinent per escrit.  En qualsevol cas, serà d’obligat compliment el següent:

a) L’enllaç només vincularà amb la pàgina principal, llevat d’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

b) Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, productes i serveis a través d’adreces d’Internet diferents a les d’aquesta pàgina web.

c) El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Catalunyawork proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant enllaços amb la única finalitat d’informar i divulgar sobre altres continguts que poden ser d’interès per l’usuari. Aquests enllaços no suposen en cap cas un suggeriment o una recomanació de visitar les pàgines web de destinació, les quals es troben fora del control de Catalunyawork i en conseqüència Catalunyawork no es fa responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços hipertextuals. De la mateixa forma, Catalunyawork no respon dels enllaços situats en els llocs vinculats al quals proporciona accés.

Al respecte d’aquests enllaços Catalunyawork actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’art. 17 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. Si l’usuari considera que hi ha un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats pot comunicar-ho a Catalunyawork amb l’enviament d’un correu mitjançant aquest formulari, per tal que es puguin prendre les mesures corresponents. L’existència d’enllaços no pressuposa l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Catalunyawork amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats.

5. Propietat Industrial i Intel·lectual.

CatalunyaWork és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web amb la URL www.catalunyawork.com. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, els codis de font, els continguts i altres elements de la pàgina web. Tot això amb excepció dels drets que no són propietat de CatalunyaWork i que pertanyin als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l’usuari, de la informació continguda en la web de CatalunyaWork que s’autoritzi expressament, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reexpedir tot o part del contingut del web de CatalunyaWork per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de la mateixa. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

6. Publicitat.

Catalunyawork no serà responsable dels errors, inexactituds o irregularitats dels continguts publicitaris que els  anunciants o patrocinadors que apareguin a la pàgina web hagin proporcionat. Aquests anunciats i patrocinadors seran responsables únics del compliment de la normativa actual que els sigui d’aplicació.

7. Responsabilitat.

Catalunyawork no es responsabilitza dels danys i perjudicis que s’hagin produït en l’usuari a conseqüència d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions i que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Catalunyawork posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa amb la informació necessària sobre l’acompliment de les mesures de seguretat disposades en la LOPD, Llei 15/1999 de Protecció de dades personals i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007 de 21 de desembre.

Catalunyawork no controlarà l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic que pugui produir un dany. Correspon a l’usuari, en tot cas, el disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

Catalunyawork no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers durant la prestació del servei.

Catalunyawork no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació proporcionada en la pàgina web, ni dels danys o perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la mateixa.

Catalunyawork no coneix els continguts o serveis dels enllaços que publica a la seva pàgina web i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços.

8. Legislació i Jurisdicció aplicables.

Les condicions d’ús incloses en aquest Avís Legal queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, l’usuari i Catalunyawork acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la província de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

9. Informació general.

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web www.catalunyawork.com és propietat de Fuensanta Talavera López, amb domicili social a Viladecans (08840), Barcelona, Espanya, amb  NIF núm 52200501T, telèfon 674931234 i adreça de correu electrònic contacte@catalunyawork.com.

AVISO LEGAL

Tal como marca la LSSI, ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de Comercio Electrónico (LSSICE) se establece:

1. Objeto.

El sitio web www.catalunyawork.com, de ahora en adelante Catalunyawork, ha sido creado para permitir el acceso general de todos los usuarios de internet a la divulgación de ofertas de trabajo que lleva a cabo este sitio.

Este Aviso Legal tiene como objeto establecer las condiciones que regulan el acceso y uso del sitio web mencionado por parte de todos los usuarios, que quedan sometidos y las aceptan en acceder y utilizarla.

Catalunyawork, se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin preaviso cualquier modificación o actualización de los contenidos y servicios de estas condiciones de acceso y uso y, en general, de cuantos elementos integren el diseño y configuración del sitio web. Por ello, se recomienda que el usuario lea detenidamente este Aviso legal cada vez que quiera acceder y hacer uso.

2. Acceso al sitio web.

El acceso al sitio web es gratuito y libre con la excepción del coste de la conexión a Internet que es a cuenta del usuario que contrata por su cuenta con un proveedor de acceso a Internet (ISP). Catalunyawork no se hace responsable de esta prestación de servicios y suministro de terceros, incluido el transporte a través de redes de telecomunicaciones, la fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no le corresponde, y por lo que el acceso puede ser suspendido, cancelado o resultar inaccesible por motivos técnicos.

Catalunyawork se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web en cualquier momento y sin preaviso, ya sea por motivos de seguridad, control, mantenimiento, falta de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Si la interrupción fuera definitiva se comunicará así a los usuarios, que podrán sufrir la pérdida de información almacenada en diferentes servicios. Catalunyawork no se responsabiliza de las consecuencias de eventuales interrupciones, ya que no puede garantizar la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su sitio web.

3. Uso del sitio web.

Cualquier persona que haga uso del sitio web será considerada usuario que acepta que el uso está bajo su exclusiva responsabilidad. El usuario se compromete a no utilizar la información, actividades, productos o servicios que Catalunyawork pone a su disposición para llevar a cabo actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a este Aviso Legal. Queda prohibido copiar parcial o talmente el contenido de Catalunyawork, el uso del sitio web con fines lesivos a los bienes propiedad de Catalunyawork que sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y otros equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) propiedad de Catalunyawork o de terceros.

Catalunyawork no se responsabilizará de los daños y perjuicios que puedan sufrir los equipos informáticos del usuario porque éste haya usado de forma indebida o negligente la página web. El uso de servicios como los espacios de participación (comentarios de Facebook) deberá ser conforme a la ley, con este Aviso Legal, de uso, las condiciones generales de contratación y en cualquier caso a la moral, las buenas costumbres y el el orden público.

4. Enlaces de terceros con y desde las páginas web de Catalunyawork

El usuario que desee establecer un enlace entre su página web y la página web de Catalunyawork o en cualquiera de los dominios que esta sea titular, deberá solicitar previamente y deberá obtener la autorización pertinente por escrito. En cualquier caso, será de obligado cumplimiento lo siguiente:

a) El enlace sólo vinculará con la página principal, salvo autorización expresa para redireccionar a una página secundaria, que en ningún caso podrá ser reproducida de ninguna forma.

b) Queda expresamente prohibido establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan a la página web o permitan la visualización de la información, productos y servicios a través de direcciones de Internet distintas a las de esta página web.

c) El link o la página de enlace no podrá desarrollar actividades o poner dispositivos que sean contrarios a las leyes, la moral o el orden público.

Catalunyawork proporciona al usuario el acceso a otros sitios web de terceras personas mediante enlaces con la única finalidad de informar y divulgar sobre otros contenidos que pueden ser de interés para el usuario. Estos enlaces no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación de visitar las páginas web de destino, las cuales se encuentran fuera del control de Catalunyawork y en consecuencia Catalunyawork no se hace responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado obtenido por el usuario a través de dichos enlaces hipertextuales. De la misma forma, Catalunyawork no responde de los enlaces situados en los lugares vinculados al que proporciona acceso.

Al respecto de estos enlaces Catalunyawork actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el art. 17 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilustración licitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. Si el usuario considera que existe un enlace con contenidos ilícitos o inadecuados puede comunicarlo a Catalunyawork con el envío de un correo mediante este formulario, para que se puedan tomar las medidas correspondientes. La existencia de enlaces no presupone la existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de Catalunyawork con las manifestaciones, contenidos o servicios proporcionados.

5. Propiedad Industrial e Intelectual.

Catalunyawork es titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la web con la URL www.catalunyawork.com. Estos derechos protegen los diseños gráficos, los códigos de fuente, los contenidos y otros elementos de la página web. Todo ello con excepción de los derechos que no son propiedad de Catalunyawork y que pertenezcan a sus respectivos titulares. Fuera de la simple actividad de descarga y almacenamiento en el disco duro del usuario, de la información contenida en la web de Catalunyawork que se autorice expresamente, está estrictamente prohibido modificar, distribuir, reutilizar o reenviar todo o parte del contenido de la web de Catalunyawork para propósitos de carácter público o comercial sin la autorización escrita de la misma. Las actuaciones que infrinjan las disposiciones anteriormente expresadas pueden constituir una vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos en el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), dando lugar a los delitos tipificados en los artículos 270, siguientes y concordantes del vigente Código Penal.

6. Publicidad.

Catalunyawork no será responsable de los errores, inexactitudes o irregularidades de los contenidos publicitarios que los anunciantes o patrocinadores que aparezcan en la página web hayan proporcionado. Estos anunciantes y patrocinadores serán responsables únicos del cumplimiento de la normativa actual que les sea de aplicación.

7. Responsabilidad.

Catalunyawork no se responsabiliza de los daños y perjuicios que se hayan producido en el usuario a consecuencia de errores o desconexiones de las redes de telecomunicaciones y que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio de la página web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

Catalunyawork pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad con la información necesaria sobre el desempeño de las medidas de seguridad dispuestas en la LOPD, Ley 15/1999 de Protección de datos personales y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.

Catalunyawork no controlará la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático que pueda producir un daño. Corresponde al usuario, en todo caso, el disponer de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

Catalunyawork no se responsabilizará de los daños producidos en los equipos informáticos del usuario o de terceros durante la prestación del servicio.

Catalunyawork no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información proporcionada en la página web, ni de los daños o perjuicios producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida a través de la misma .

Catalunyawork no conoce los contenidos o servicios de los enlaces que publica en su página web y por tanto no se hace responsable de los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad de los contenidos y / o servicios de los enlaces.

8. Legislación y Jurisdicción aplicables.

Las condiciones de uso incluidas en este Aviso Legal quedan sujetas a la ordenación jurídica española. Para la resolución de cualquier controversia, el usuario y Catalunyawork acuerdan someter la resolución de la misma a los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona, ​​con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera corresponder.

9. Información general.

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y demás legislación complementaria, se informa de que el titular del sitio web www.catalunyawork.com es propiedad de Fuensanta Talavera López, con domicilio social en Viladecans (08840), Barcelona, ​​España, con NIF nº 52200501T, teléfono 674931234 y dirección de correo electrónico contacte@catalunyawork.com.

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com