Inici / Administració / Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Comparteix aquesta publicació

Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren categories finalistes les que es detallen a continuació:

  • grup B, diplomat/da en infermeria
  • grup B, educador/a social
  • grup C2, tècnic/a de centres de disminuïts psíquics
  • grup D1, auxiliar de geriatria
  • grup D1, auxiliar sanitari/ària

Les persones participants en aquest procés han d’indicar a la sol·licitud de participació el bloc en el qual volen participar, tenint en compte la informació següent:

Bloc 1: S’hi poden inscriure les persones que, d’acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d’aquest bloc, sempre que hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.

Bloc 3: S’hi poden inscriure les persones que, d’acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d’aquest bloc, sempre que no hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.

Les persones participants no poden ser incloses en més d’un bloc d’una mateixa categoria professional.

Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos/es els seus/les seves descendents, el/la cònjuge i les persones descendents del/de la cònjuge, tant dels ciutadans i ciutadanes espanyols/es com de les persones nacionals dels altres membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa a les persones descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

D’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, les persones estrangeres no comunitàries ni assimilades, d’acord amb la normativa vigent, amb residència legal a Espanya, poden participar en aquesta convocatòria d’accés d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre que reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i els que siguin exigits a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Disposar, o estar en condició de fer-ho, de la titulació acadèmica per a cada categoria professional, de conformitat amb el que preveu l’article 19 del VI Conveni col·lectiu únic.

d) Posseir la capacitat física o psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la/les categoria/es professionals a la/les qual/s s’opti.

e) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat exclòs/osa amb anterioritat ni trobar-se en algun dels supòsits d’exclusió previstos a la borsa de treball de personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, llevat que sigui pels motius que preveuen els apartats 7.1.c) i 7.1.d) del Text de refosa, és a dir, haver-ne estat exclòs per haver rebutjat dues ofertes de treball i/o haver renunciat a dues relacions contractuals amb el Departament. Aquests dos fets no impedeixen poder-se apuntar de nou a la borsa de treball.

dentificador: 20170327O17
Termini de presentació de sol·licituds: 
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Vegeu bases
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Infermeria
Consulta les bases de la convocatoria aquí.

 

Consulta també

Hisenda limita a 50 les noves places a Mosso d’Esquadra

Comparteix aquesta publicacióHisenda limita a 50 les noves places a Mosso d’Esquadra El Ministeri d’Hisenda …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com