Inici / Administració / Borsa de treball a l’Institut del Teatre de places de Personal de suport a la docència:Teatre visual – intèrpret

Borsa de treball a l’Institut del Teatre de places de Personal de suport a la docència:Teatre visual – intèrpret

Comparteix aquesta publicació

Borsa de treball a l’Institut del Teatre de places de Personal de suport a la docència:Teatre visual – intèrpret

Requisits de les persones aspirants:

En tot cas per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini per a la presentació d’instàncies, les condicions fixades a l’article 71 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, amb les següents especificacions:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.
 • També podran ser admesos/es el cònjuge i els descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyoles/es com de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, els descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Els /les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva nacionalitat.
 • L’article 10.2 de la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, estableix que els estrangers que disposin del permís de residència corresponent poden accedir, en igualtat de condicions amb els nacionals del estats membres de la Unió Europea, a la situació de personal laboral al servei de les administracions públiques, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 • Els/les nacionals d’altres Estats hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
 • Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Possibilitat d’incorporació immediata.
 • Estar en possessió de la titulació suficient i/o dels requisits específics d’acord amb el que s’indica en les corresponents
  bases específiques de cada convocatòria.

Els/les aspirants d’altres estats hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.

En el supòsit que s’aporti un títol obtingut al estranger equivalent al requerit, aquest ha de ser homologat de manera oficial per l’autoritat acadèmica corresponent del Ministeri d’Educació.

 • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei a qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat/da absoluta o especial per desenvolupament de treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les desenvolupades en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de ser nacional o d’un altre Estat, no estar inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’oferta d’ocupació pública.
 • Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques
Identificador20160518O6
Termini de presentació de sol·licituds: 
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Matèries: Educació (docència)
.
Data de publicació: 8/05/2016. Butlletí: BOPB. Núm: 0. Descripció: Bases específiques. Convocatòria: Aquí

Data de publicació: 30/05/2016. Butlletí: DOGC. Núm: 7130. Descripció: Bases específiques. Convocatòria: Aquí

Consulta també

Càsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo

Comparteix aquesta publicacióCàsting de noies roses natural i pell clara per a vídeo Barcelona ” …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com