Inici / Administració / 162 places de Professor tècnic de formació professional

162 places de Professor tècnic de formació professional

Comparteix aquesta publicació

162 places de Professor tècnic de formació professional

Identificador: 20150723O8
Termini de presentació de sol·licituds: 
Expedient: 591
Sistema de selecció: Concurs oposició
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
Altres requisits: Nivell C1 de català
Matèries: Educació (docència)
Torn reservat: 8 places reservades per a persones amb discapacitat

Oferta pública inicial de 147 places. El termini de presentació de sol·licituds és del 5 al 24 d’octubre de 2016.

Aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 de 810 places, més 80 corresponents al 10% addicional, distribuïdes en els cossos i escales de funcionaris i en places en règim de personal laboral fix.

Per tal de ser admès als procediments selectius, l’aspirant ha de reunir els requisits següents:

Requisits generals.

a) Ser espanyol, o nacional d’altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l’expedició, d’alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada s’hagi obtingut a l’estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d’homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l’empara del que s’estableix per la Directiva 2005/36/CE i per el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d’aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l’accés al cos o escala de funcionari. Els aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

Data de publicació Butlletí Núm. Descripció Més informació
DOGC 6919 Oferta pública PDF 162 places de Professor tècnic de formació professional
DOGC 7170 Bases específiques. Convocatòria PDF 162 places de Professor tècnic de formació professional
BOE 190 Convocatòria PDF 162 places de Professor tècnic de formació professional

Més informació aquí.

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com