Inici / Administració / Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Comparteix aquesta publicació

Borsa de treball de places de Diplomat en infermeria (blocs 1 i 3)

Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren categories finalistes les que es detallen a continuació:

  • grup B, diplomat/da en infermeria
  • grup B, educador/a social
  • grup C2, tècnic/a de centres de disminuïts psíquics
  • grup D1, auxiliar de geriatria
  • grup D1, auxiliar sanitari/ària

Les persones participants en aquest procés han d’indicar a la sol·licitud de participació el bloc en el qual volen participar, tenint en compte la informació següent:

Bloc 1: S’hi poden inscriure les persones que, d’acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d’aquest bloc, sempre que hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.

Bloc 3: S’hi poden inscriure les persones que, d’acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d’aquest bloc, sempre que no hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.

Les persones participants no poden ser incloses en més d’un bloc d’una mateixa categoria professional.

Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos/es els seus/les seves descendents, el/la cònjuge i les persones descendents del/de la cònjuge, tant dels ciutadans i ciutadanes espanyols/es com de les persones nacionals dels altres membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa a les persones descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

D’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, les persones estrangeres no comunitàries ni assimilades, d’acord amb la normativa vigent, amb residència legal a Espanya, poden participar en aquesta convocatòria d’accés d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre que reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i els que siguin exigits a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Disposar, o estar en condició de fer-ho, de la titulació acadèmica per a cada categoria professional, de conformitat amb el que preveu l’article 19 del VI Conveni col·lectiu únic.

d) Posseir la capacitat física o psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la/les categoria/es professionals a la/les qual/s s’opti.

e) No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat exclòs/osa amb anterioritat ni trobar-se en algun dels supòsits d’exclusió previstos a la borsa de treball de personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, llevat que sigui pels motius que preveuen els apartats 7.1.c) i 7.1.d) del Text de refosa, és a dir, haver-ne estat exclòs per haver rebutjat dues ofertes de treball i/o haver renunciat a dues relacions contractuals amb el Departament. Aquests dos fets no impedeixen poder-se apuntar de nou a la borsa de treball.

dentificador: 20170327O17
Termini de presentació de sol·licituds: 
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Subgrup A2 (anterior Grup B)
Titulació requerida: Vegeu bases
Altres requisits: Nivell C de català
Matèries: Infermeria
Consulta les bases de la convocatoria aquí.

 

Consulta també

Propera convocatoria per cobrir 7.000 places de funcionari

Comparteix aquesta publicacióPropera convocatoria per cobrir 7.000 places de funcionari El president de la Generalitat, …

Us de cookies

Catalunyawork utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi en l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com